محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

دوستی داشتم که میوه مورد علاقه اش لیموشیرین بود، میوه ای که من فقط طعم تلخ آخر اش در دایره خاطرات ام نشسته و یاد سرماخوردگی می افتم، داشتم فکر می کردم لیموشیرین شاید مثل خیلی از مکررات زندگی است، راه هایی که رفته آیم و خوشی هایی که در انتها کاممان را تلخ کرده، می شود شیرینی شادی هایش را به خاطر سپرد یا تلخی انتهایش را، همه چیز بستگی دارد به این که بیرون از پنجره امروز وقتی خاطرات مان را مرور می کنیم دوست داریم چه طعمی را بیشتر به یاد آوریم....

  • معصومه نیکبخت
از بین بردن قدرت تنفس و تپش قلب آخرین مرحله خودکشی است، در واقع خودکشی ها از خیلی وقت قبل تر شروع می شوند، از همان زمان که دیگر چیزی خوشحال اش نمی کند، از همان لحظه که دیگر خنده هایش واقعی نیست، حرف هایش را پیش خودش هم تکرار نمی کند، عاشق نیست، عاشق اش نیستند و به دنبال معنا قائل لمس دنیا می گردد...  از همان لحظه فرایند خودکشی آغاز می شود، برخی به مرحله نهایی می رسند ولی بیشتر به کشتن روح شان اکتفا می کنند و به نقطه نهایی فکر می کنند بدون این که جسارت نفس نکشیدن را داشته باشند...  آدم های زیادی هستند که تاریخ فوت شان خیلی قبل تر از تاریخی است که روی سنگ قبرشان می نویسند...  سالهای خودکشی را به حساب عمر نمی آوردند...  سالهای تهی از معنا
  • معصومه نیکبخت